DOCUMENTACIÓ

Documentació que cal presentar:

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:

L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si, a més a més, acrediteu algun criteri de prioritat, haureu de justificar-ho amb la documentació pertinent.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.